Tietoa palkkauksen muutoksesta 1.12.2018 ja paikallisesta kertaerästä 1.1.2019

11.12.2018

Kuten yhteydenottojen perusteella on ilmennyt, on syytä kerrata OAJ:n sivuilla tiedotettu  muutos palkkauksessa 1.12.2018 lukien:

Vuosisidonnaisten lisien painoarvoa vähennetään 1.12.2018 poistamalla 8 vuoden lisästä 1 prosenttiyksikkö. Kyseisille opettajaryhmille suunnataan samalla 1 prosentin palkankorotus. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa ei tehdä vuosisidonnaisten lisien painoarvon alentamista, mutta vastaava korotus tehdään 0,3 prosentin tasokorotuksella.

Esim. tehtäväkohtainen palkka nousee hinnoittelutunnuksella 40304005( lehtori, ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/ lukiopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2844,53 eurosta 2872,98 euroon.

Vastaavasti kahdeksannen vuoden vuosidonnainen lisä on jatkossa prosentin pienempi. Tämä tarkoittaa esim. yllä mainitulla hinnoittelutunnuksella  kaikki vuosisidonnaiset ansainneella henkilökohtaisen vuosidonnaisen osan pienentymistä 855,04 eurosta 828 euroon. Ero kompensoituu kuitenkin tehtäväkohtaisen palkan nousun kautta. Esmierkiksi kyseisen esimerkkiopettajan kokonaispalkka on  ratkaisun myötä 1,45€ korkeampi!

Edellisellä sopimuskierroksella hyväksytyn muutoksen tarkoituksena on ollut korottaa uransa alussa olevien opettajien tehtäväkohtaista palkkaa. Prosentin korotus koskee luonnollisesti kaikkia opettajia ja muutoksella on oma vaikutuksensa esim. tukiopetustuntien ja ylituntien korvauksiin. Emme kuitenkaan ole laskeneet tätä vaikutusta.

 

Paikallista kertaerää 1.1.2019 koskien kannattaa muistia virkistää vaikkapa seuraavilla:

Kertaerän maksaminen ei edellytä uusia tuloksellisuustoimia. Kunnallisiin virka-ja työehtosopimuksiin 2018–2020 sisältyy yksi 9,2 %:nkertaerä, joka maksetaan koko henkilöstölle tammikuun palkanmaksun yhteydessä. Sopimuksen mukaisesti erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän normaaliin strategiatyöhön sisältyviin tuloksellisuus-ja tuottavuustavoitteisiin, joita on toteutettu ja toteutetaan. Erän maksamisen edellytyksiä ei voi kuitenkaan sitoa mihinkään uusiin tuloksellisuustoimiin. Työntekijöiltä ei voi myöskään edellyttää mitään näyttöjä, eikä erän maksamista voida sitoa tapahtumiin tai työtehtäviin. Kertaerä tulee maksaa kaikille, joilla erään liittyvät palvelussuhteen ja palkanmaksun ehdot täyttyvät (ks. myös LM-kirje 31.8.2018 liite 5). Viestissä alempana

Samoin tilannetta voi tarkastella 31.8.2018 luottamusmieskirjeen sisällön kautta, jossa asiaa selkiytetään esimerkkien avulla:

TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVAN KERTAERÄN MAKSAMINEN

Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin 2018–2020 sisältyy yksi kertaerä, joka maksetaan koko henkilöstölle tammikuun palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän suuruus on 9,2 % työntekijän/viranhaltijan marraskuun varsinaisesta palkasta.

Kertaerän maksamisen edellytykset

A) Palvelussuhteen kesto

Kertaerän saamisen edellytyksenä on, että työntekijän palvelussuhde on ollut voimassa 3.9.–18.11.2018 välisen ajan. Kertaerä maksetaan tammikuussa, vaikka palvelussuhde olisi päättynyt 19.11. tai sen jälkeen.

Esimerkkejä:

1. Opettaja jää eläkkeelle 30.11.2018. Palvelussuhde on voimassa koko seurantajakson, ja kertaerä maksetaan hänelle tammikuussa 2019, vaikka muuta palkkaa ei olisi maksussa.

2. Opettajan palvelussuhde on 13.8.–16.11.2018. Palvelussuhde päättyy ennen seurantajakson loppua, joten kertaerää ei makseta. Kertaerä maksetaan myös työntekijälle, jonka palvelussuhde kuntaan koostuu useasta määräaikaisesta palvelussuhteesta. Erillisten palvelussuhteiden välillä sallitaan yksi tai useampi enintään 7 kalenteripäivän pituinen katkos. Palvelussuhteen pitää kuitenkin olla voimassa seurantajakson alussa ja lopussa eli 3.9. ja 18.11.2018.

Seurantajakson lopussa voi olla katkos 17.-18.11., jos palvelussuhde kuitenkin jatkuu 19.11.2018.

Esimerkkejä:

1. Sijainen palkataan kahdeksi jaksoksi 13.8.–(su) 21.10.2018 ja (ma) 29.10.–22.12.2018 niin, että syysloma jää palkattomaksi. Sijaiselle maksetaan kertaerä tammikuussa.

2. Sijainen palkataan koululle jaksoiksi 13.8.–(pe)18.10.2018 ja 29.10.– 30.11.2018. Palvelussuhteiden välissä on yli 7 kalenteripäivää palkatonta jaksoa, joten tämä sijainen jää ilman kertaerää.

B) Vähintään yksi palkallinen päivä

Seurantajaksoon tulee sisältyä vähintään 1 palkallinen päivä. Palkallinen päivä voi olla vuosilomapäivä tai palkallinen virka- tai työvapaa. Jos työntekijä/viranhaltija on ollut koko ajanjakson 3.9.–18.11.2018 palkattomalla virka- tai työvapaalla, kuten hoitovapaalla tai opintovapaalla, kertaerää ei makseta.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Luottamusmieskirje

31.8.2018

 

Kunta 31.8.2018 Liite 5

Esimerkkejä:

1. Opettaja on pitkällä sairauslomalla. Viimeinen palkallinen (2/3- osapalkkaa) sairauslomapäivä on 3.9.2018. Palvelussuhde on voimassa toistaiseksi. Opettaja saa kertaerän tammikuussa.

2. Opettaja on hoitovapaalla syyslukukauden 2018 ja palaa töihin tammikuussa 2018. Hän kuitenkin tekee sijaisuuksia silloin tällöin omalla koululla. Sijaisuuksista palkan maksaa sama kunta, jossa opettajalla on virka, joten kertaerä maksetaan tammikuussa.

3. Opettaja on hoitovapaalla syyslukukauden 2018 ja palaa töihin tammikuussa 2018. Tämä opettaja jää ilman kertaerää.

 

Kertaerän suuruus ja laskeminen

Kertaerä on 9,2 % työntekijän/viranhaltijan marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. Osa-aikaiselle työntekijälle/viranhaltijalle kertaerä määritellään 18.11.2018 mukaisen osa-aikaisuuden perusteella. Jos osa-aikaisuudessa on tapahtunut muutoksia, määräävänä tekijänä on se, minkä mukaan työntekijälle on maksettu 18.11.2018 päivän palkka. Jos työntekijä/viranhaltija on siirtynyt osa-aikaiseksi vasta 18.11.2018 jälkeen, määritellään kertaerä täydestä palkasta.

Jos työntekijä/viranhaltija on ollut marraskuun palkattomalla virkavapaalla, lasketaan kertaerä hänen varsinaisesta palkastaan, jota olisi maksettu.

1. Opettaja on pitkällä sairauslomalla. Viimeinen palkallinen (2/3-osapalkkaa) sairauslomapäivä on 3.9.2018. Palvelussuhde on voimassa toistaiseksi. Opettaja saa 9,2 % kertaerän tammikuussa ja se lasketaan opettajan varsinaisesta palkasta

2. Opettaja on syyslukukauden osittaisella hoitovapaalla. Hänen palkkansa on 80 % kokoaikaisen palkasta. Kertaerä määritellään 80 %:n palkan mukaan

Lisäksi:

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2018/tuloksellisuus-kertaera

Huomioiden kertaerän suuruus ja eräät siihen liittyvät epäkohdiksi koettavat seikat, emme syyllistyne tarpeettomaan kritiikkiin tuodessamme henkilökohtaisena näkemyksenämme lievän epäilymme  mainitun kaltaisten ratkaisuiden järkevyyden suhteen.

 

Sami Markkanen ja Mika Koskinen