Yhdistyksen säännöt

VANTAAN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Vantaan opettajien ammattiyhdistys. 

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Vantaan kaupunki.

Yhdistys kuuluu jäsenenä OAJ:n Vantaan paikallisyhdistykseen.

Näissä säännöissä käytetään Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:stä nimitystä järjestö.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,

 2. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,

 3. opetusalan kehittämiseksi,

 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,

 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi,

 6. opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi ja jäsentensä muodostamien pedagogisten kerhojen tai yhdistysten toiminnan tukemiseksi.


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. hoitaa jäsenistönsä etuja sopimustoiminnassa 

 2. tekee esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja

 3. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, järjestökoulutustilaisuuksia

 4. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia

 5. huolehtii viestinnästä jäsenilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa

 6. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia.  

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

 

JÄSENET
 

4 §

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla opetusalalla toimiva henkilö tai opetusalan edunvalvontatyössä toimiva henkilö.
 

5 §

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. 

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaisille kokouksille osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Yhdistyksen pitää jäsenistään jäsenluetteloa.
 

6 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 

7 §

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

Jäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa yhdistyksen toiminta-alueella pysyvästi päättyy, lukuun ottamatta työttömäksi jäämistä. 

Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa kolmelta kuukaudelta maksamatta, yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
 

8 §

Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa, hänet erotetaan tai hänet todetaan eronneeksi. Eläkkeelle siirtyneellä yhdistyksen entisellä jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.
 

9 §

Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen syyskokouksen määräämään kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuun tulee sisältyä myös järjestön jäsenmaksu ja jäsenmaksu niille1 §:ssä mainituille yhdistyksille, joiden jäsenyyteen jäsen kuuluu. 

Varsinainen jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaalisena osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista opetustoimessa. Jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse järjestön päättämän euromääräisen jäsenmaksun.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun.

 

10 §

Yhdistys suorittaa järjestölle sen päättämät jäsenmaksut ja 1 §:ssä mainituille yhdistyksille niiden jäsenilleen päättämät jäsenmaksut.


 

EDUSTUS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

 

11 §

Yhdistyksellä on oikeus lähettää 1 §: mainittujen yhdistysten kokouksiin niiden sääntöjen mukaan määräytyvä määrä edustajia.

 

HALLINTO
 

12 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.
 

13 §

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
 

14 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

  II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t

 5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

 6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

  II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t

 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspal kkiot ja matkakorvaukset sekä KHT-tiIintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön palkkio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi

 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valitaan hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi  

 10. Valitaan seuraavan kalenterivuoden tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos yhdistykselle valitaan vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi varatiIintarkastaja.

 11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 15§:n määräysten rajoissa.

 12.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   

15 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) kalenteripäivää ennen kokousta yhdistyksen syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille jäsenille lähetettävillä kutsukirjeillä tai työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen joulukuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.
 

16 §

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida eri kouluasteet ja koulumuodot.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. 

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi kaksi (2) kalenterivuotta. 
 

17 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

 

18 §

Hallituksen tehtävänä on 

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa,

 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta,

 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,

 4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön, alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen päätökset,

 5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet,

 6. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,

 7. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,

 8. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä

 9. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa,

 10. huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta järjestölle, alueyhdistykselle ja paikallisyhdistykselle,

 11. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat,

 12. antaa järjestölle, alueyhdistykselle ja paikallisyhdistykselle niiden pyytämät tiedot,

 13. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN


19 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

 

JÄSENÄÄNESTYS


20 §

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen.


 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 

21 §

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 

 

22 §

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen jäsen.

Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi yhdistyksen jäsenyydestä.

Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

 

23 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.

Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään viisi (5) päivää ennen kevätkokousta.

 

24 §

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön, alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen sääntöjä ja ohjeita.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


25 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
 

26 §

Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.

 

27 §

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö, alueyhdistys, paikallisyhdistys, yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

 

28 §

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.